WSPARCIE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu  rozwój działalności gospodarczej oraz wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie

poprzez zakup środków trwałych i środków transportu współfinansowana jest ze środków

Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: zwiększenie skali prowadzonej działalności oraz zwiększenie zatrudnienia